Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển tiếp mail trả lời tự động

 

+ Đăng nhập vào ḥm mail-> click vào mục Các lựa chọn

 

+ Click vào mục Auto-Response and forwading

 

Nhập thông tin vào các box:

User Account: tên ḥm mail của bạn

Domain Name: tên domain của bạn

Old Password: Mật khẩu ḥm mail của bạn

 

Click vào login

 

Click vào mục Forward to: Nhập vào ḥm mail bạn muốn chuyển tiếp sang

Chức năng này dùng để chuyển tiếp mail của bạn sang một ḥm mail khác như mail yahoo, gmail, hotmail …

 

Trong trường hợp bạn không online muốn trả lời tự động lại cho khách hàng hoặc người gửi mail cho ḿnh th́ click vào mục Send vacation Auto-Response

Nhập vào thông báo trả lời tự động

Sau khi đă cấu h́nh các chức năng xong -> click vào mục Modify User