HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT MICROSOFT OUTLOOK TRÊN HỆ THỐNG MAIL HOSTING- INCOM

 

- Khởi động chương tŕnh: vào Start->Program->Microsoft Office-> Microsoft Office Outlook

- Nhấp chuột vào Tool -> Email account. Trên màn h́nh xuất hiện hộp thoại: 

 

 

 

            Chọn Add a new e-mail account

-          Nhấp chuột vào nút Next: 

 

 

 

            Tích chọn POP3

-          Nhấp chuột vào nút Next: 

 

 

 

 

 

- Điền các thông số như hộp thoại trên:

·         Your name: Nguyen Van A, ...

·         E-mail address: abc@ten domain ví dụ: abc@broadband.vn

·         Incoming mail server (POP3): mail.broadband.vn

·         Outgoing mail server (SMTP): mail.broadband.vn

- Nhấp chuột vào nút “More settings”. Trên màn h́nh xuất hiện hộp thoại mới: 

 

·         Chọn tab “Outgoing server”.

·         Tích chọn vào My outgoing server (SMTP) requires Authentication

·         Chọn một trong 2 tích chọn bên dưới “Use same settings as my incoming mail server” hoặc “Log on using”. Nếu chọn “Log on using”, điền tên và pass. Nhấp chuột vào “OK

 

         

·         Chọn tab Advaned

·         Tích chọn Leave a copy of messages on the server

                                                     Remove from server after 10 days(s)

·         Nhấp chuột vào “OK”

( Mục đích trên để copy tất cả các mail từ Server về Outlook, không phải             Download tất cả các mail từ Server )

 

- Nhấp chuột vào “Next” và nhấp Finish”  Kết thúc tŕnh cài đặt.

Khi sử dụng: Trên cử sổ của Microsoft Outlook chọn Send/Receiva, Trên màn h́nh xuất hiện một hộp thoại để login vào Account mail