Hướng dẫn cấu h́nh check mail trên điện thoại di động

 

- Để sử dụng được mail hosting của Incom trên điện thoại di động, yêu cầu máy điện thoại của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 + Bạn phải có tài khoản mail hosting

 + Điện thoại có cài đặt GPRS, có wifi th́ càng tốt

 + Điện thoại có chương tŕnh check mail client(Mail box), có tính năng bảo mật (SSL/TSL)

-         Các thông số cấu h́nh:

 + Mailbox type: chọn là POP3

 + Incoming mail Server: mail.broadband.vn

  Security port(SSL/TSL): 995

 + Outgoing mail server: mail.broadband.vn

  Security port(SSL/TSL): 465

 

Ví dụ cấu h́nh trên máy Android

- Vào Menu -> Email -> Next:

    Nhập vào địa chỉ Email của bạn ví dụ: abc@boadband.vn

    Nhập Password Email của bạn

-         Chọn Next ->

  + Sang phần POP3 Account (Incoming Server setting)

-         Trong phần POP3 Server: mail.broadband.vn

-         Trong phần Security type chọn: SSL(If Vailable)

-         Trong phần port chọn: 995

-         Next ->

  + Sang phần Outgoing server setting

-         SMTP server: mail.broadband.vn

-         Security type: SSL (If Available)

-         Port: 465

-         Chọn Required Sigin -> Next-> Next

Hoàn thành việc cấu h́nh